Splošni pogoji in pravila za nakup ladijskih vozovnic za ladjo Lucija na jezeru Most na Soči

.

1. Splošna določila

Splošni pogoji in navodila za ladijski prevoz so sestavni del ladijske vozovnice. Splošni pogoji veljajo tako za individualne kupce, kot organizatorje skupin in turistične agencije in so javno objavljeni na www.ladja-lucija.si in v pristanišču ladje Lucija na Mostu na Soči.

2. Prijava

Potnik se lahko brez prijave vkrca na ladjo Lucija po javno objavljenem  urniku plovbe na spletni strani www.ladja-lucija.si in v pristanišču ladje Lucija na Mostu na Soči  Skupine potnikov, ki bi želele uveljavljati popust na ceno vozovnice se morajo predhodno najaviti na avant@t-2.net ali po klasični pošti s  priporočenim pismom.  Za turistične agencije je predhodna  najava na avant@t-2.net obvezna. Skupine lahko naročijo plovbo tudi za termine izven javno objavljenega urnika.

3. Plačilo

Potniki vozovnico za plovbo plačajo pred koncem plovbe, ko za vozovnico in dodatno naročene in izvedene storitve med plovbo prejmejo račun. Organizirane skupine potnikov lahko vozovnice in druge naročene storitve poravnajo v gotovini ali z naročilnico. Turistične agencije vozovnice in druge naročene storitve poravnajo v gotovini pred opravljeno storitvijo  ali po avansnem računu. Potnik ali organizator skupine ali turistična agencija  se zavezuje plačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake prodajalca, prav tako se prodajalec obvezuje vrniti potniku, organizatorju ali turistični agenciji preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta

4. Storitve, ki so zajete v ceni ladijske vozovnice in dodatne storitve

V ceno ladijske vozovnice je vključen ladijski prevoz potnika in njegove osebne prtljage na relaciji razvidni iz urnika plovbe. Če organizator skupine ali turistična agencija naroči drugačno relacijo plovbe ali trajanje plovbe ta velja, če to pisno potrdi AvanT d.o.o. Most na Soči, cena vozovnice pa se lahko glede na trajanje plovbe sorazmerno poveča. Dodatno lahko potnik naroči hrano ali pijačo.  Neorganizirani potniki lahko naročijo obrok na ladji med plovbo, organizirane skupine pa ga morajo naročiti ob pisni najavi za nakup vozovnic  na avant@t-2.net. Za plačilo dodatnih storitev veljajo enaki pogoji, kot za plačilo vozovnic.

5. Cene

Cene ladijskih vozovnic so objavljene na www.ladja-lucija.si, organizirane skupine imajo lahko popust na ceno vozovnice za individualnega potnika, predšolskim in šolskim skupinam lahko ali priznamo dogovorjeni popust na vozovnico ali pa priznamo gratis vozovnico za spremljevalce, turistične agencije pa 25% popusta. Najem ladje Lucija se obračuna po uri najema in sicer v višini polne zasedenosti ladje po ceni vozovnice za individualne potnike, za najeme po 20.00 uri pa se zaračuna dvakratna polna zasedenost ladje. AvanT d.o.o. Most na Soči si pridržuje pravico do spremembe cen v skladu z Obligacijskem zakonikom. O morebitni spremembi cene ladijske vozovnice AvanT d.o.o. Most na Soči potnika obvesti

6. Potni dokumenti

Potnik, ki uveljavlja popust , oz. poseduje  različne bone, darilne bone, ali kakršno koli drugo obliko negotovinskega plačilnega sredstva  iz katerih ni razvidna njegova identiteta, pa bi morala biti, mora na zahtevo ladijskega osebja pokazati veljaven osebni dokument. Organizatorji skupin in turistične agencije  morajo imeti in ladijskemu osebju pred vkrcanjem  predložiti potrjeno rezervacije za naročene storitve.

7. Potnikova odpoved ladijskega prevoza

Če potnik, organizator skupine ali turistična agencija želi odpovedati ladijski prevoz, lahko to stori le pisno na avant@t-2.net ali po klasični pošti s priporočeno pošiljko.  Datum odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi ladijske vozovnice in drugih naročenih storitev,  ki se zaračunajo po spodnji lestvici.

Za odpoved  ladijskega prevoza AvanT d.o.o. Most na Soči zaračuna:

·     od datuma rezervacije do 30 dni pred odhodom ladje: 10% vrednosti vozovnice.

·     od 29 do 7 dni pred odhodom ladje: 30% vrednosti vozovnice.

·     od 6 dni do 24 ur pred odhodom ladje: 50% vrednosti vozovnice.

·     od 24 ur pred odhodom oz. na dan odhoda ladje: 100% vrednosti vozovnice in ostalih naročenih storitev

Med prevozom se lahko potnik ali skupina odloči, da prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik prevoz prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

8. Reklamacije

Potnik, organizator skupine ali zastopnik turistične agencije  je dolžan že na sami ladji podati reklamacijo odgovorni osebi in zahtevati pisno potrdilo (zapisnik) o dejanskem stanju, v kolikor smatra, da je prišlo do neizpolnjevanja dogovorjenih storitev. To je hkrati predpogoj za obravnavo reklamacije s strani AvanT d.o.o. Most na Soči. Potnik mora vložiti svojo individualno pisno pritožbo najkasneje v 8-ih dneh po dogodku ali storitvi, ki je vzrok za reklamacijo na prodajno mesto, kjer je kupil ladijsko vozovnico, organizator skupine in turistična agencija pa na elektronski naslov avant@t-2.net ali po klasični pošti s priporočeno pošiljko najkasneje v roku 8 dni po dogodku ali storitvi, ki je vzrok za reklamacijo. AvanT d.o.o. pa je dolžan najkasneje v 8-ih dneh po prejetju pritožbe ali reklamacije odgovoriti na podano pritožbo,  oziroma čim hitreje je to možno, če  v roku ni bilo priloženih  vseh potrebnih dokumentov. Dokler AvanT d.o.o. Most na Soči na  reklamacijo ne odgovori, se potnik, organizator skupine ali turistična agencija odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

9. Vkrcanje

Potnik, organizirana skupina ali skupina turistične agencije  se mora na dan odhoda zglasiti v pristanišču vsaj 15 minut  pred izplutjem ladje. Stroški, ki bi nastali zaradi zamude pri izplutju zaradi zamude  skupine pri vkrcanju bremenijo skupino oz. turistično agencijo

10. Odpoved plovbe

AvanT d.o.o. Most na Soči si pridržuje pravico, da v primeru neugodnih in za varnost potnikov nevarnih vremenskih razmer plovbo odpove in o tem potnike takoj obvesti.

11. Informacije

Ustne informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu ali mestu vkrcanja, ne obvezujejo AvanT d.o.o. Most na Soči bolj, kot navedbe v ponudbi ali druge pisne javno objavljene informacije. Vozni redi in ceniki na letakih so informativne narave in se lahko spremenijo.

12. Končna določila

Spori se rešujejo sporazumno, če ne, pa je  za vse spore pristojno Okrajno  sodišče v Tolminu.

 

 

Most na Soči, 27. 04. 1993